Om Sentinel-2 Level-1C DTERRENGDATA

Bakgrunn

For høye breddegrader ligger det utfordringer relatert til den geometriske nøyaktigheten for Copernicus Sentinel-2 produktene prosessert og distribuert av ESA (distribuert i f.eks. ESAs Open Access Hub). Da Copernicus begynte å prosessere og distribuere Sentinel-2 MSI L1C-produkter, startet Norsk Romsenter et prosjekt for å verifisere nøyaktigheten til disse produktene over norske interesseområder. Konklusjonen var at den digitale høydemodellen (DEM, PlanetDEM 90) som ble brukt av ESA ved orthorektifisering av disse produktene ikke presterte tilstrekkelig over 60 grader nordlig breddegrad som vist i figuren under. Hovedproblemet består i at horisontale feil i DEMen forplanter seg til vertikale feil i satellittbildet. Hele rapporten kan leses her.

Figur 1: Figuren viser forskjellen mellom PlanetDEM90 og Statens kartverk (Kartverket) DEM. Linjen i midten av figuren reflekterer 60 grader nord. Vi vet at PlanetDEM90 sør for denne linjen er basert på SRTM-data, og nord for denne linjen består PlanetDEM90 av ukjente terrengmodeller med dårlig kvalitet.

Sentinel-2 DTERRENGDATA

Som medlem i Copernicus ble ESA forespurt av romsenteret, på vegne av det norske brukermiljøet, om å begynne å ortorektifisere Sentinel-2-data ved hjelp av nasjonale DEMer (over fastlands-Norge og Svalbard). Resultatet var at ESA begynte prosessering av Sentinel-2 L1C-produkter som en egen, nasjonal leveranse med Norsk DSM 10 over norsk fastland og 20m DEM over Svalbard arkipelet levert av henholdsvis Kartverket og Norsk Polarinstitutt. Prosessering og distribusjon av disse produktene, merket med suffikset DTERRENGDATA, startet i august 2017. Disse produktene er kun tilgjengelige på colhub.met.no i SAFE og som NetCDF / CF i det integrerte søkegrensesnittet (National hub).

Det er imidlertid noen utfordringer med disse produktene:

1. Vi har opplevd perioder der Sentinel-2-produkter med nasjonal DEM ikke er blitt prosessert og levert. Dvs. for noen produkter vil brukerne finne det vanlige Sentinel-2-produktet, men ikke Sentinel-2-produktet med suffikset DTERRENGDATA. Siden dette ikke er en operasjonell leveranse fra ESA kan vi ikke be om behandling på forespørsel for disse produktene. Vi kan imidlertid samle opp en liste over produkter og/eller perioder der DTERRENGDATA-produkter ikke er tilgjengelige og be om å få disse prosessert. Derfor, hvis det er noen produkter du ikke finner, kan du bruke kontaktskjemaet og gi oss informasjonen om produktene som mangler, og vi vil videresende listen over når listen har nådd en viss størrelse.

2. DTERRENGDATA-produktene samsvarer ikke helt med utforming og/eller innhold sammenlignet med de vanlige Sentinel-2 L1C-produktene. Dvs. noe standard tilleggsinformasjon mangler som "manifest.safe" og skyinformasjon. I tillegg er baseline-behandlingen av disse produktene lavere enn den nåværende basislinjen for de vanlige Sentinel-2 L1C-produktene, dvs. 202 og ikke 208.

3. På grunn av den manglende informasjonen i punkt 2, er det ikke mulig å kjøre standard verktøy for atmosfærisk korreksjons, som Sen2Cor, på disse produktene. Sentinel-2-produkter behandlet med norske DEM-er er med andre ord ikke tilgjengelig i Level-2A, dvs. atmosfærekorrigerte refleksjonsverdier.

Dersom du har spørsmål vedrørende disse produktene kan du kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet.